Fiaraha-miasan’ny MEDD sy ireo Fikambanana eny ifotony hanatratrarana ny tanjona : « Madagasikara Rakotr’Ala »

Fiaraha-miasan’ny MEDD sy ireo Fikambanana eny ifotony hanatratrarana ny tanjona : « Madagasikara Rakotr’Ala »

Miara-miasa hatrany ny MEDD sy ireo FIKAMABANANA samihafa AMIN’NY FIKARAKARANA NY TANIN-Janakazo

Ny Association Positive dia nanatevin-daharana ny DREDD DIANA androany, amin’ny famokarana sy fikarakarana ireo zanakazo ao amin’ny tanin-janakazo lehibe ao Andranomanitra- Faritra DIANA.
Kitapon-janakazo miisa 1308 no vita nandritra izany. Ankasitrahina hatrany ny fanomezan-tanana avy amintsika fikambanana, ONG, olon-tsotra maro isan-karazany hanatrarantsika ny tanjona iombonana “Madagasikara maitso”.

Izay mamboly hazo mamelona aina, izay mamboly hazo mamelona an’i Madagasikara.

Evenements

Thématiques
<