FANKALAZANA NY ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY ROHIVOAHARY ALA HONKO : ⭕NOSANTARINA TAMIN’NY FAMBOLENA HONKO MIISA 101 500

FANKALAZANA NY ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY ROHIVOAHARY ALA HONKO :  ⭕NOSANTARINA TAMIN’NY FAMBOLENA HONKO MIISA 101 500

Notanterahina androany ny fambolena honko miisa 100 000 tamin’ny velaran-tany mirefy 10ha tao Dar-Es-Salam Nosy Be izay tafiditra indrindra ao anatin’ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny rohivoahary ala honko.

👉 Zanaka honko miisa 1500 ihany koa no novolena tao amin’ny Fokontany Antanamitarana izay toerana modely amin’ny famerenana ny ala honko ao amin’ny Distrikan’i Nosy Be.

Nitarika izao hetsika fanombohana ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny rohivoahary ala honko izao Ramatoa VINA Marie-Orléa, Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, Andriamatoa MAHATANTE Tsimanaoraty Paubert, Minisitry ny Jono sy ny Toekarena Manga, ny Solombavambahoaka RAZAFINDRAVONY Marofidy Christine dit Tatie Chris, ny Governoran’ny Faritra DIANA Andriamatoa DAODO Arona Marisiky ny Préfet de police RAMANAMAHAFAHAY Malaza, ireo mpisehatra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana toy USAID Madagascar (Hay Tao), WCS Madagascar & Western Indian Ocean, Blue Ventures Madagasikara, Madagascar National Parks, ny WWF sns, ny Ben’ny Tanana, ny Vondron’olona ifotony ary ireo olomboafidy hatreny ifotony.

Zava-dehibe ny fiarovana ny ala honko hoy Ramatoa Minisitra VINA Marie-Orléa satria miaro ny morontsiraka tsy ho kaohin’ny ranomasina izy, toeram-piveloman’ny karazana hazandrano maro isan-karazany toy ny drakaka, ny makamba ary ny trondro.

👉 Maherin’ny 390 000ha ny velaran’ny ala honko manerana an’i Madagasikara ary ho an’i Nosy Be manokana dia manana velarana honko mirefy 1500ha izy. Maro anefa ny tsindry mianjady amin’ireo ala honko ireo ka antony anaovana izao hetsika izao ho fanentanana ny rehetra amin’ny fiarovana azy.
Mirefy 12 000ha ny fambolena honko vita nanomboka ny volana janoary 2022 ary entanina hatrany isika hanatanteraka ny fambolena satria azo atao mandava-taona ny fambolena ala honko.

🔺🔺 Mitohy ny 25 sy 26 jolay ny fankalazana nasionaly izay tanterahina aty Nosy Be

Evenements

Thématiques
<