FANAMAITSOANA AN’I MADAGASIKARA FITAOVAN’NY TEKNOLOJIA VAOVAO NO ANAOVAN’I MENABE TOMBANA SY FANARAHA-MASO IREO HAZO VOAVOLY

FANAMAITSOANA AN’I MADAGASIKARA FITAOVAN’NY TEKNOLOJIA VAOVAO NO ANAOVAN’I MENABE TOMBANA SY FANARAHA-MASO IREO HAZO VOAVOLY

🟢”KOBOTOOLBOX” ilay fitaovana vaovao ampiasain’ny Fitaleavam-paritry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ao Menabe anaovana tombana sy anaraha-maso ny fambolen-kazo any an-toerana. Sady niasa ireo mpisehatra amin’ny Tontolo Iainana no manatevina traikefa amin’ny fampiasana ny Kobotoolbox.

🟢Jerena amin’izany ny taham-pahaveloman’ireo zanakazo vao novolena no sady nampiasaina ”drône” ihany koa.

Atao ny ezaka rehetra mba hanatrarana ny tanjona 75 000hekitara amin’ity taona ity, izay napetraky ny Minisitra VINA Marie-Orléa.

🟢Efa eo am-panomanana ny taom-pambolenkazo 2022_2023 ihany koa ny Minisitera ankehitriny ary mikasa hamboly zanakazo miisa 240 000.

🙏Ity tombana sy fanaraha-maso ity moa dia vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny USAID HAY TAO.

   

Evenements

Thématiques
<