FIHAONANA TEO AMIN’NY GOVERNEMANTA SY NY SOLOMBAVAMBAHOAKA

FIHAONANA TEO AMIN’NY GOVERNEMANTA SY NY SOLOMBAVAMBAHOAKA

▶️Araka ny voalazan’ny Lalam-panorenana dia nitondra fanazavana teo anivon’ny Antenimierampirenena ny mpikambana eo anivon’ny Governemanta izay notarihin’ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta NTSAY Christian ny 28-29 jona 2022 .

✅️Nanome valiny ireo fanontaniana napetraky ny Solombavambahoaka taminy Ramatoa Minisitra VINA Marie-Orléa nandritra ity fihaonana ity ka isan’ny teboka noresahana nandritry izany ny :
1- Fambolenkazo izay mamaly ny filàna eny ifotony ary manakaiky ny olom-pirenena;
2-Fametrahana taninjanakazo eny amin’ny Distrika sy ny Kaominina ary ny fampiroboroboana ny taninjanakazo fanondrana sy fihinamboa;
3- Fanamafisana ny ady amin’ny afo;
4- Fambolen-kazo 75 000Ha isan-taona hanatrarana ny tanjona Madagasikara rakotr’ala;
5- Hamafisina ny fanaraha-maso ny fambolen-kazo efa natao;
6-Fametrahana rindran-damina amin’ny fitrandrahana sy ny fiainan’ny mponina mipetraka manodidina ny faritra arovana;
7- Fanavaozana ny fotodrafitrasan’ny Ministera eny anivon’ny Faritra;

Evenements

Thématiques
<