DR RAKOTOARIJAONA MAMY : NOTOLORANA MARI-BONINAHITRA CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL

DR RAKOTOARIJAONA MAMY : NOTOLORANA MARI-BONINAHITRA CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL

▶️Notoloran’ny Fitondram-panjakana ny mari-boninahitra « Chevalier de l’Ordre National » tamin’ny alalan’ny Minisitry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy VINA Marie-Orléa, izay nisolontena ny Filohan’ny Repoblika, Itompokolahy Dr Mamy RAKOTOARIJAONA olomangan’ny Tontolo Iainana androany 13 Jona 2022 tao amin’ny Biraon’ny Madagascar National Parks Ambatobe.

Nanatrika izao fotoana nanomezam-boninahitra farany an’Itompokolahy izao ny Minisitry ny Rano, ny Fanadiovana sy ny Fidiovana, Andriamatoa RAVOKATRA Fidiniavo, ny Minisitry ny Harena Ankibon’ny Tany sy ny Loharanon-karena Stratejika, Andriamatoa RAKOTOMALALA Herindrainy Olivier, ny Solombavambahoaka voafidy tao Ifanadiana, Andriamatoa ANDRIAMIATRIKARIVO Tiana James Pierrot, ny Solombavambahoaka voafidy tao Soavinandriana, Ramatoa RAZAIHARIMALALA Harizaka Fiainantsoa, ny Talen’ny Kabinetran’ny Fiadidiana ny Repoblika, RAHARINIRINA Baomiavotse Vahinala, ary ireo olo-manankaja maro izay nifanerasera sy niara-niasa akaiky tamin’i Dr Mamy RAKOTOARIJAONA fony fahavelony.

▶️Andriamatoa Mamy RAKOTOARIJAONA dia andrarezina teo amin’ny sehatry fiarovana ny tontolo iainana teto Madagasikara sy tany ivelany. Manana ny maripahaizana Doctorat en Gouvernance Forestière et Développement Humain Durable. Nandalina momba ny Aménagement et Gestion integrée des forêts et territoires tropicaux tamin’ny alalan’ny UNESCO/MAB izy ka nahazoany ny maripahaizana Master II. Injeniera momba ny Harena ankibon’ny tany avy eny amin’ny Sekoly Politeknika teto Antananarivo ihany koa i Dr Mamy Rakotoarijaona ary efa nandalim-pahaizana tao amin’ny Oniverisiten’i Kinshasha.

Nitana andraikitra maha Talen’ny valan-javaboahary tao Ranomafana ary Directeur des Opérations tao amin’ny Madagascar National Parks (MNP) Itompokolahy ny taona 2013. Nanoratra boky sy sanganasa maro momba ny Fitantanana ny tontolo iainana izy. Ny taona 2019 izy no voatendry ho Tale Jeneralin’ny MNP ary nandany ny androm-piainany farany tao i Dr Mamy Rakotoarijaona talohan’izao nandaozany ny tany izao.

⚫️Taorian’ny fanomezam-boninahitra farany an’Itompokolahy teny Ambatobe dia naterina any amin’ny fasan-drazany any Mananjary- Kaominina Ambanivohitra Ambohimasina , Distrikan’i Betafo ny vatamangatsiakany.

Maty namela mamy Andriamatoa RAKOTOARIJAONA Mamy ary voarakitra eto anivon’ny Minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ireo soa navelany. Tsy nikely soroka tamin’ny fikajiana ireo harena voajanahary malagasy Itompokolahy tamin’alalan’ireo valan-javaboahary miisa 43 izay tantanin’ny Madagascar National Parks izay teo ambany fiadidiany ary nikatsaka hatrany ny fomba hampandrosoana ireo olona monina manodidina ny valan-javaboahary.

⚫️Ny fianakaviamben’ny #MEDD dia miombon’alahelo amin’ny fianakaviany sy ireo havany akaiky ary ny mpiara-miasa aminy noho izao fahalasany izao. Mandria am-piadanana Dr Mamy RAKOTOARIJAONA.

Evenements

Thématiques
<